STARTERS

NameSummaryPriceBuy

CHICKEN

ImageNameSummaryPriceBuy

LAMB

NameSummaryPriceBuy

Fish & Prawns

NameSummaryPriceBuy

Biryani

NameSummaryPriceBuy

Rice

NameSummaryPriceBuy

Vegetables

NameSummaryPriceBuy

Lentils

NameSummaryPriceBuy

Naan & Bread

NameSummaryPriceBuy